Voor een correct verloop van zowel uw eigen behandeling als de behandeling van andere patiënten, vragen wij u de onderstaande voorwaarden in acht te nemen:

Aanmelding
Aanmelding kan middels een verwijzing van uw huisarts of specialist ofwel door middel van Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF). In dit laatste geval kunt u zich direct wenden tot uw fysiotherapeut, zonder verwijzing

Het is belangrijk bij uw aanmelding na te gaan hoe u verzekerd bent. Dit valt te allen tijde onder uw eigen verantwoordlijkheid. Let daarbij op de volgende zaken:
Bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent
Het polisnummer
De gegevens van een eventuele aanvullende verzekering
U dient op de hoogte te zijn van de verzekeringsvoorwaarden van uw eigen verzekering. Kosten die niet vergoed worden door uw verzekering, zijn voor eigen rekening. Zie hiervoor verder kopje vergoeding- en betalingsvoorwaarden

Legitimatie
Bij aanmelding zullen wij om uw legitimatie vragen i.v.m. de wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z). Vanaf 2008 is deze wet van kracht.
Deze wet regelt het gebruik van het BSN in de zorg. Het BSN is een uniek persoonsgebonden nummer Iedereen die bij een gemeente staat ingeschreven heeft een BSN.
Om de juistheid van persoonsgegevens en het BSN te verzekeren is identificatie nodig. Het overleggen van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs is voldoende

Vergoeding fysiotherapie
De kosten van fysiotherapie worden geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekering. Let op: U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk om kennis te nemen van de verzekeringsvorm, -gegevens en aansprakelijkheid van uw verzekering. Wij hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars in Nederland.
Indien u twijfelt over de geldigheid van een van deze aspecten, kunt u het beste contact opnemen met uw verzekeraar.
Door de vrije tarieven, kunnen fysiotherapeuten verschillende prijzen vragen voor een zelfde behandeling. Op de tarievenlijst, die in elke praktijk hangt of op internet staat, kunt u zien wat uw fysiotherapeut berekent voor een behandeling die niet rechtstreeks door uw verzekering aan ons wordt vergoed. U kunt mede op basis hiervan bepalen bij welke fysiotherapeut u zich wilt laten behandelen

Vergoeding Training of Massage
(Medische) Training wordt niet vergoed door uw verzekeraar net als Sport- of Ontspanningsmassage. De kosten van deze diensten worden direct aan u doorberekend. U ontvangt hiervan achteraf een factuur welke u kunt overmaken of u kunt direct in contanten voldoen

Betalingsvoorwaarden
FysioCare Klimmen hanteert betalingsvoorwaarden. Deze voorwaarden omschrijven wij als volgt. Hierbij nadrukkelijk opgemerkt dat u te allen tijde, zelf, verantwoordelijk bljift voor betaling van de door u afgenomen behandelingen of diensten.
Na afname van behandelingen of diensten, zullen wij daar waar mogelijk, de kosten bij uw zorgverzekeraar declareren. U kunt op verzoek een overzicht van ons ontvangen van de gedeclareerde behandelingen of u kunt dit inzien op uw persoonlijke webpagina van uw zorgverzekering. In alle andere gevallen ontvangt u een factuur welke u kunt overmaken op IBAN NL89RABO0119801213. Ook wanneer uw zorgverzekering niet toereikend blijkt, blijft u zelf verantwoordelijk voor de (resterende) betalingen. Slechts in uitzonderlijke situaties (nader te bepalen), zullen wij bemiddelen met uw zorgverzekeraar.
Bij het uitblijven van betaling binnen de hiervoor gestelde termijn, zullen wij een incasso-procedure opstarten. Hierover leest u meer in het item incasso procedure

Behandelafspraken maken en wijzigen
Indien u telefonisch een afspraak wilt maken kunt u dit afstemmen met uw fysiotherapeut of onze secretaresse. Neem, voordat u naar de therapie komt, eerst kennis van uw eigen agenda voor het maken van een nieuwe afspraak. Zo voorkomen we dat, eerder gemaakte, afspraken verzet moeten worden.
Indien u verhinderd bent, dient u zich tenminste 24 uur voor aanvang van uw behandeling, telefonisch of per mail, af te melden. Zo stelt u ons in staat, uw plaats met een andere patiënt in te vullen.
Bij niet tijdig afbellen, zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen, t.w. €23,00. Afspraken kunnen niet door middel van what's app of sms afgezegd worden

Niet nagekomen afspraak
Bij het niet nakomen van een afspraak, zal de gereserveerde tjd in rekening worden gebracht. Dit geldt niet bij afmelding van minimaal 24 uur tevoren

Incasso procedure
U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor betaling van ontvangen behandelingen of diensten bij FysioCare Klimmen. Ook  wanneer uw zorgverzekering niet toereikend blijkt te zijn. Wanneer de, door u, ontvangen nota's niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen voldaan zijn, zullen wij een incasso procedure opstarten. Dit betekend dat u in eerste instantie een betalingsherinnering zult ontvangen, waarmee we u in de gelegenheid stellen de betreffende nota, alsnog te voldoen. Hiervoor brengen wij €8,80 administratiekosten in rekening. Bij uitblijven van betaling zullen wij de incasso vervolgens uitbesteden aan een gerechterlijke deurwaarder. Hiervoor berekenen wij €25,00 overdrachtskosten. De hierbij komende onkosten van de gerechtsdeurwaarder, zullen ook voor rekening zijn van de schuldenaar

Vervanging / waarneming
Incidenteel kan het voorkomen dat u door een vervangend therapeut behandeld wordt in plaats van uw eigen therapeut. Reden hiervoor kan zijn:
afwezigheid voor scholing
afwezigheid door ziekte
Dit zal slechts het geval zijn indien het het logistiek niet anders planbaar is. Wij vragen daarvoor uw begrip

Stagiares
Periodiek, begeleiden wij stagiares in onze praktijk. Dt zijn 3e of 4e jaars studenten van een opleiding Fysiotherapie in Nederland. De studenten conformeren zich aan de geheimhoudingsplicht, die wettelijk geldt voor (para-)medici. Alsmede de professionele eisen die Fysiocare Klimmen stelt aan haar medewerkers. Mocht u desondanks geen prijs stellen op aanwezigheid van een student tijdens uw behandeling, dan hebben wij daar alle begrip voor. U kunt dat vooraf kenbaar maken bij uw behandelaar

Dossier en verslaglegging
Het patiëntendossier wordt opgebouwd volgens de Wet Geneeskundig Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Persoonsregistratie.
Behandeling en verslaglegging van uw lichamelijke klachten, vindt plaats volgens de richtlijnen fysiotherapie zoals vastgelegd in het Centraal Kwaliteitsegister Fysiotherapie(CKR). U kunt desgewenst inzage krijgen in de gegevens die daartoe in uw patiëntendossier worden vastgelegd.
Voor het overleggen van dossier inhoud  aan derden (bv. letselschade verzekeraar), dient u een schriftelijke toestemming te overleggen.

Klachtenregeling
klik hier om de uitgebreide klachtenregeling te lezen.

Huisregels
Het is niet toegestaan te roken in de praktijk.
Het betreden van de oefenzaal is alleen toegestaan met schone schoenen (bij voorkeur sportschoeisel).
U kunt waardevolle spullen opbergen in de daarvoor bestemde kluisjes.
FysioCare Klimmen is niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van persoonlijke bezittingen van patiënten, cliënten of anderen die de praktijk betreden
Computers en andere apparatuur worden alleen door medewerkers van FysioCare bediend. Het is dus niet toegestaan deze zelfstandig te gebruiken tenzij hiervoor toestemming is verleend.
Gebruik van mobiele telefoons, tijdens de behandeling, wordt niet op prijs gesteld.

Hygiene
Tijdens behandeling dient u gebruik te maken van een, zelf mee te nemen, badhanddoek. Ook vragen wij aandacht voor uw persoonlijke hygiene. Het is gewenst dat u fris en verzorgd op uw afspraak verschijnt. Hierbij doelen wij op lijfelijke hygiene en frisse kleding. Indien nodig zal uw behandelaar u hier op aanspreken. Ook wij zullen er op toe zien, dat onze behandelaars u in een hygienische toestand en omgeving zullen ontvangen.

cibg
echografie
q-support website
Register Fysiotherapeut
Vergoedingen van zorgverzekeraars
Bezoek de facebook pagina van Fysiocare Klimmen
Klachtenportaal en zorg

Contact

FysioCare Klimmen
Drossaert de Limpensplein 12-14
6343 AW Klimmen
KVK 52496821

T 045-5491568
E .
W www.fysiocareklimmen.nl

Openingstijden

08.00uur t/m 12.00uur FT/TR
12.00uur t/m 13.00uur Pauze
13.00uur t/m 18.00uur FT/TR
18.00uur t/m 19.00uur Pauze
19.00uur t/m 20.30uur (FT)/TR

m.u.v. Woensdag en Vrijdag avond: gesloten

Zaterdag
10.00uur t/m 12.00uur FT

FT = Fysiotherapie
TR = Training

Nieuwsbrief ontvangen?

  1. Uw Naam:(*)
    Geen Naam gegeven!
  2. Uw Email(*)
    Ongeldig emailadres!
  3. Zet een vinkje
    Invalid Input